მომხმარებლის ქცევის თავისებურებები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და ღორის ნედლი ხორცის შესყიდვის პროცესში

ავტორები: თეა ვალიშვილი, ელგუჯა დეისაძე

საკვანძო სიტყვები: მომხმარებელთა ქცევა; ფსიქოლოგიური ფაქტორები; დამოკიდებულება

J.E.L. Classification: Q13, D9

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.13

ციტირებისათვის: ვალიშვილი თ., დეისაძე ე., (2023) მომხმარებლის ქცევის თავისებურებები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და ღორის ნედლი ხორცის შესყიდვის პროცესში. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 1(25), გვ. 75–85. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.13

ანოტაცია.

მომხმარებელთა ქცევის განჭვრეტა თანამედროვე მარკეტინგის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია. ვინაიდან ნებისმიერი კომპანიისა თუ ორგანიზაციის, საწარმოსა თუ მოვაჭრის ძირითად სამიზნეს და ფასეულობათა ჯაჭვის საბოლოო რგოლს წარმოადგენენ მომხმარებლები, მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ და გავაანალიზოთ ის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს მათი ქცევის მოდელზე. ეს კომპანიებს მისცემს საშუალებას უკეთ გააცნობიერონ მომხმარებელთა საჭიროებები და მოლოდინები, და, შესაბამისად,  უკეთ დააკმაყოფილონ ისინი.

ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს რთულ და მრავალწახნაგოვან  პროცესს. თითოეული მომხმარებელი უნიკალურია და შერჩევის მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელ ატრიბუტების ნაკრებს იყენებს.  ხშირ შემთხვევაში თავად მომხმარებლებს უჭირთ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ფაქტორების გამოყოფა. სწორედ ამიტომ, გასაკვირი არ არის, რომ მეცნიერთა და პრაქტიკოს მარკეტოლოგთა განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს სხვადასხვა პროდუქტის შერჩევისა და ყიდვის პროცესზე მოქმედი ფსიქოლოგიური ფაქტორები, როგორებიცაა: მოტივაცია, აღქმა, დამოკიდებულება და მოლოდინები.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. Axelson, M. L., & Brinberg, D. (1989). A social-psychological perspective on food-related behaviour. New-York: Springer-Verlag. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4613-9661-1 (გადამოწმებულია: 1.04.2023)
 2. Berndsen, M., & Van der Pligt, J. (2005). Risks of meat: The relative impact of cognitive, affective and moral concerns. Appetite, 44, pp.195–205. URL:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15808894/ (გადამოწმებულია: 1.04.2023)
 3. Beswick E. (2019) Which European countries eat the most meat? URL:https://euronews.com
 4. Castelfranchi, C. (2004). Reasons to believe: Cognitive models of belief change. Workshop changing mind: Cognitive, computational and logical approaches to belief change. Amsterdam, Netherlands..
 5. Claret, A., Guerrero, L., Ginés, R., Grau, A., Hernández, M. D., Aguirre, E., Peleteiro, J. B., Fernández-Pato, C., & Rodríguez-Rodríguez, C. (2014). Consumer beliefs regarding farmed versus wild fish. Appetite, 79, pp.25–31.
 6. Fishbein, M., & Azjen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
 7. Friedler, K., & Bless, H. (2000). The formation of beliefs at the interface of affective and cognitive process. In N. H. Frijda, A. S. R. Manstead, & S. Bem (Eds.), Emotions and beliefs: How feelings influence thoughts. pp. 144–170.
 8. Guerrero, L., Claret, A., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Enderli, G., Sulmont-Rossé, C., Hersleth, M., & Guàrdia, M. D. (2012). Crosscultural conceptualization of the words traditional and innovation by means of sorting task and hedonic evaluation. Food Quality and Preference, 25, pp. 69–78.
 9. Penev, A., & Ivan, C. (2011). Chinese consumer attitudes towards the electric vehicle. URL:https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:441784/FULLTEXT01.pdf (გადამოწმებულია: 1.04.2023)
 10. Smith, M. C., Walker, D. A., & Hamidova, N. (2012). A structural analysis of the attitudes toward science scale: attitudes and beliefs about science as a multi-dimensional 370 M.
 11. Font-i-Furnols, M., & Guerrero, L. (2014). Consumer preference, behavior and perception about meat and meat products: An overview. Meat Science 98, pp. 361–371