დისტანციური მუშაობა საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში - გამოწვევები და შესაძლებლობები

ავტორები: გიორგი ბუცხრიკიძე, ნელი ბერიძე

საკვანძო სიტყვები: დისტანციური სწავლება; ტექნოლოგიური განვითარება; პანდემია; ეკონომიკური განვითარება

J.E.L. Classification: A20, A23

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.03

ციტირებისათვის: ბუცხრიკიძე გ., ბერიძე ნ., (2023) დისტანციური მუშაობა საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში - გამოწვევები და შესაძლებლობები. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 1(25), გვ. 86-92. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.03

ანოტაცია. ქართული უნივერსიტეტები, როგორც ბიზნეს სუბიექტები, ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ, რომელიც მეტწილად პანდემიამ გამოიწვია. დისტანციური სწავლება ტრადიციული სწავლების თანმხლებ ნაწილად იქცა. უნივერსიტეტების ადმინისტრაციისთვის გამოწვევაა ხარისხიანი მომსახურებისა და განათლების უზრუნველყოფა და მეორე მხრივ, ლექტორებისთვის საჭირო სამუშაო პირობების შექმნა სამუშაო პროცესების შეუფერხებლად. ეს სტატია განსაზღვრავს გამოწვევებს, რომლებიც წარმოიშვა იმ ცვლილებებისგან, რომელმაც მოიცვა მთელი მსოფლიო და ასევე გვთავაზობს რამდენიმე რეკომენდაციას მენეჯერებისთვის და ადმინისტრაციისთვის, რათა უფრო ეფექტურად მართონ თავიანთი ადამიანური რესურსები დისტანციური მუშაობის დროს.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Anderson O., (2017) Technology Use and Attitudes among Mid-Life and Older Americans. URL:https://www.aarp.org/content/dam/aarp/research/surveys_statistics/technology/info-2018/atom-nov-2017-tech-module.doi.10.26419%252Fres.00210.001.pdf (გადამოწმებულია 13.03.23).
  2. S. Bureau of Labor Statistics. URL:https://www.bls.gov/news.release/atus.t06.htm
  3. Berg G., Simonson M., (2016). Distance learning. URL:https://www.britannica.com/topic/distance-learning (გადამოწმებულია03.23).
  4. Washington University in St. Louis. URL:https://hr.wustl.edu/items/telecommuting/ (გადამოწმებულია 13.03.23).
  5. Nilles, Jack M., (1998). Managing Telework: Strategies for Managing the Virtual Workforce. Wiley, P.10.
  6. Howington J., (2020) Remote Work Statistics & Trends: The Latest in Remote Work. Remote Work Statistics & Trends: The Latest in Remote Work URL:https://www.flexjobs.com/blog/post/remote-work-statistics/#:~:text=A%20special%20analysis%20done%20by,10%20years%20it%20grew%2091%25 (გადამოწმებულია03.23).
  7. Hill, E. J., M. Ferris, and V. Martinson (2003). "Does it matter where you work? A comparison of how three work venues (traditional office, virtual office and home office) influence aspects of work and personal / family life." Journal of Vocational Behavior 63(2) 220-241.