სამშენებლო კომპანიების ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი და მისი სრულყოფის მიმართულებები

ავტორები: ლელა ხელაძე

საკვანძო სიტყვები: სამშენებლო კომპანიები; ფინანსური ანგარიშგება; საკუთარი კაპიტალი; ფინანსური ანალიზი; კაპიტალის ანალიზი; ბალანსი.

J.E.L. Classification: M41, D24

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.09

ციტირებისათვის: ხელაძე ლ., (2023) სამშენებლო კომპანიების ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი და მისი სრულყოფის მიმართულებები. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 1(25), გვ. 93–102. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.09

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია სამშენებლო კომპანიების ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის თავისებურებები და მოცემულია კვლევა საქართველოში მოქმედი ორი უმსხვილესი სამშენებლო კომპანიის (შპს „ანაგი“ და შპს „ას ჯორჯია“) მაგალითზე. კვლევის ფარგლებში განხორციელებულია საანალიზო სამშენებლო კომპანიების საკუთარი კაპიტალის მდგომარეობის შეფასება. საკვლევი სამშენებლო კომპანიების ფინანსური სტაბილურობის დახასიათებისთვის გამოყენებულია აბსოლუტური და ფარდობითი მაჩვენებლები. საკვლევი კომპანიების ფინანსური სტაბილურობა შეფასებულია რიგი კოეფიციენტების მიხედვით 2019, 2020 და 2021 წლების ფინანსური ანგარიშგების მონაცემებზე დაყრდნობით და თვალსაჩინოების მიზნით კოეფიციენტები წარმოდგენილია ცხრილის სახით. კოეფიციენტების ანალიზის შედეგები გამოსახულია დიაგრამის სახით, რითაც საშუალებას იძლევა დავახასიათოთ ორივე საკვლევი კომპანიის ფინანსური სტაბილურობა დინამიკაში და განვიხილოთ მასზე მოქმედი ფაქტორები.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. დოლიაშვილი თ., ლილუაშვილი გ., (2015) ბუღალტრული აღრიცხვა. თბ., “მერიდიანი”
 2. ელიავა შ., (2017) პრაქტიკული ბუღალტერია მშენებლობაში. თბ., “ჟურნალი გადასახადები და აღრიცხვა”
 3. ელიავა შ., (2021) ფინანასური აღრიცხვა-ანგარიშგება - პრაქტიკული ბუღლტერია. თბ., “უნივერსალი”
 4. ქეშელაშვილი გ., (2019) ანტიკრიზისული მენეჯმენტი. თბ., „საქართველოს მაცნე“
 5. ჭილაძე ი., (2021) ფინანსური ანალიზი. თბ., „მერიდიანი“
 6. ჰორნი ჯ.ვ., ვახოვიჩი ჯ. მ., (2017) ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები. თბ., „საქართველოს მაცნე“
 7. Altman E.I., (2020) Bankruptcy, Credit Risk, and High Yield Junk Bonds. Whiley-Blackwell. 1 edition, 576 p,
 8. Carbone TA., (2014) Project risk management using the project risk FMEA.
 9. Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler., (2018) Business Research Methods.
 10. Helfert Erich A. (2021) Financial Tools and Techniques.
 11. Nadeem Ehsan. (2019) Risk management in construction industry.
 12. Peterson Steven J., (2015) Construction Accounting and Financial Management. Second Edition.
 13. Tang S.L., (2013) Construction Financial Management. 1st Edition.