საქართველოს ეკონომიკის დაჩქარებული ზრდის ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორები და სამეცნიერო საზოგადოების მოსაზრებები (შერჩევითი კვლევის შედეგები)

ავტორები: ალიმ ხერხაძე

საკვანძო სიტყვები: სწრაფი ეკონომიკური ზრდა; ხელშემწყობი ფაქტორები; ხელშემშლელი ფაქტორები; ექსპერტული ცოდნა; კვლევა.

J.E.L. Classification: O43, O47, O11

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.04

ციტირებისათვის: ხერხაძე ა., (2023) საქართველოს ეკონომიკის დაჩქარებული ზრდის ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორები და სამეცნიერო საზოგადოების მოსაზრებები (შერჩევითი კვლევის შედეგები). ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 1(25), გვ. 103–112. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.04

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია საქართველოს სწრაფი ეკონომიკური ზრდისთვის ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორები. პოზიტიური ფაქტორების გამოყენებისა და ნეგატიური ფაქტორების დაძლევა-არიდების შესაძლებლობების, მათი პრიორიტეტულობის შესახებ ეკონომიკური პროფილის სამეცნიერო საზოგადოებაში ჩატარებულია კვლევა და მიმოხილულია კვლევის შედეგები. გაკეთებულია პროგნოზი საქართველოს ეკონომიკის საშუალო დონის მსოფლიოს დღევანდელი ეკონომიკის დონემდე მისაღწევად საჭირო დროის შესახებ.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. ასათიანი რ. (2014) საით მიდის საქართველო? სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კონცეპტუალური ანალიზი. თბ.,
  2. ბარათაშვილი ე., ზარანდია ჯ., აბრალავა ა., (2008) რეგიონალიზმი: თეორია და პრაქტიკა, თბ.,
  3. კოუტსი უ., სიმანსკი ს., მაინო ჯ., მაკმორანი რ., პანიაგა ლ., (2020) პოსტ-COVID ეკონომიკური პოლიტიკა ეკონომიკის აღდგენის და მდგრადი განვითარების გზები. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00Z2S4.pdf (გადამოწმებულია 12.04.2023)
  4. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - 2018-2021 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების კონსოლიდირებული 2018-2021 წლების მონიტორინგის ანგარიში, 2022 https://mrdi.gov.ge/pdf/6304b8317043c.pdf/ (გადამოწმებულია 12.04.2023)
  5. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდი - www.geostat.ge