საქართველოს საგადასახადო სისტემის რეფორმირება: პრობლემური საკითხები

ავტორები: გურამ უფლისაშვილი

საკვანძო სიტყვები: გადასახადები; საგადასახადო სისტემა; გადასახადების ადმინისტრირება.

J.E.L. Classification: K2, H2

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.26.08

ციტირებისათვის: უფლისაშვილი გ., (2023). საქართველოს საგადასახადო სისტემის რეფორმირება: პრობლემური საკითხები. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 2(26), გვ. 15-23. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.26.08

ანოტაცია.

სტატიაში განხილულია საქართველოს საგადასახადო სისტემის რეფორმირების პროცესში გამოვლენილი ზოგიერთი პრობლემური საკითხი, რაც უკავშირდება საგადასახადო კულტურის განვითარების ამჟამინდელ ეტაპს. ყურადღება გავამახვილეთ რისკებზე, რომელიც  გამოვლინდა საგადასახადო დავალიანებების ჩამოწერის, ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნების პროცედურების გამარტივების, სააქციზო პოლიტიკის ღონისძიებების მიმართულებით.

მიგვაჩნია, რომ საგადასახადო სისტემის რეფორმირების დაგეგმვისას  უნდა იქნას გათვალისწინებული დაბეგვრის ტვირთის მიმართ გადასახადის გადამხდელთა მზაობის ხარისხი. ამასთან, ღონისძიებები უნდა დაიგეგმოს ისე, რომ სწორი პოზიტიური თუ ნეგატიური სტიმულების მიცემის გზით გადასახადის გადამხდელთა მოტივაცია და მთლიანად საზოგადოების განწყობები გრძელვადიან პერსპექტივაში განვითარდეს სასურველი მიმართულებით.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0
  2. საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ, URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1405264?publication=3 (ხელმისაწვდომია 17.11.2023);
  3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (კოდიფიცირებული) (სსკ), URL: https://matsne.gov.ge/document/view/1043717?publication=204 (ხელმისაწვდომია 17.11.2023);
  4. უფლისაშვილი, გ. (2021). საქართველოს საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაციის ზოგიერთი პრობლემატური საკითხი, “ეკონომიკური პროფილი”, ტომი 16, 1 (21), 2021, URL: http://economicprofile.org/pdf/f903b66020df2dc2f852e4afc70ebe3b.pdf (ხელმისაწვდომია 17.11.2023);
  5. უფლისაშვილი, გ. (2022). საქართველოს სააქციზო პოლიტიკის პრობლემური საკითხები, “ეკონომიკური პროფილი”, ტომი 17, 1 (23), 2022, URL: http://economicprofile.org/pdf/Guram%20Uplisashvili.pdf (ხელმისაწვდომია 17.11.2023);