ეკონომიკური პოლიტიკის როლი „მწვანე ენერგეტიკაზე“ გადასვლის პროცესში

ავტორები: ალექსანდრე ვაჭარაძე

საკვანძო სიტყვები: გლობალური დათბობა; გარემოს ეკონომიკა; ეკონომიკური პოლიტიკა; მწვანე ენერგეტიკა

J.E.L. Classification: P18, Q40, Q54

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.26.04

ციტირებისათვის: ვაჭარაძე ა., (2023) ეკონომიკური პოლიტიკის როლი „მწვანე ენერგეტიკაზე“ გადასვლის პროცესში. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 2(26), გვ. 24-31. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.26.04

ანოტაცია. გარემოზე ნეგატიური გავლენის შესამცირებლად სხვადასხვა საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, მათ შორის, პარიზის შეთანხმებაში, განიხილება ტრადიციული წიაღისეული საწვავის ჩანაცვლება განახლებადი — მწვანე ენერგორესურსებით. მიუხედავად ამისა, ნახშირორჟანგის ემისიის დონე განუწყვეტლივ იზრდება. აღნიშნული პრობლემის გასაანალიზებლად, ნაშრომი მიმოიხილავს ეკონომიკური პოლიტიკის როლს, რამდენიმე საბაზრო ჩავარდნას და ამ ჩავარდნების აღმოფხვრის პრაქტიკულ გზებს. სახელმწიფო პოლიტიკას შეუძლია ცვლილების წახალისება მოგების შესაძლებლობების გადასროლით დამაბინძურებელი ინვესტიციებიდან მწვანე ინვესტიციებზე, მაგრამ ამ გარდაქმნის სირთულის გათვალისწინებით, მოლოდინი იმისა, რომ სამთავრობო პოლიტიკა ერთპიროვნულად შეძლებს აღნიშნულს — არარეალურია. საჭიროა ისეთი პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც გააერთიანებს არასახელმწიფოებრივ ძალებსაც.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. Altenburg, T., & Lu tkenhorst, W., (2015) Industrial policy in developing countries: Failing markets, weak states. Edward Elgar
 2. BP, Statistical Review of World Energy (2022) https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf  (გადამოწმებულია 01.10.2023 )
 3. Dai, Y. (2015) Who drives climate-relevant policy implementation in China? IDS Evidence Report 134
 4. Ganda, F., (2019) The impact of innovation and technology investments on carbon emissions in selected organisation for economic Co-operation and development countries. J. Clean. Prod. 217: 469–483.
 5. Hess, D. J., (2014) Sustainability transitions: A political coalition perspective. Research Policy, 43(2):278–283.
 6. Jevons, W.S., (1866) The coal question; an inquiry concerning the progress of the nation, and the probable exhaustion of our coal-mines. Macmillan and Co, London.
 7. Jones C., and J. Williams. (1998) Measuring the Social Return to R&D. Quarterly Journal of Economics, 113:1119–1135
 8. Krueger, A., (1974) The political economy of the rent-seeking society. American Economic Review, 64:291–303
 9. Li N, Yang JS and Chen JR. (2021) Opportunities and challenges of energy industry under the background of carbon emission peak and carbon neutrality. Natural Resource Economics of China, 12:1–10
 10. Lovio, R., Mickwitz, P., & Heiskanen, E. (2011) Path dependence, path creation and creative destruction in the evolution of energy systems. Handbook of research on energy entrepreneurship: 274–301
 11. Morris, M., & Martin, L., (2015) Political economy of climate-relevant policies: The case of renewable energy in South Africa IDS Evidence Report 128.
 12. Popp, David C. and Pless, Jacquelyn and Hascic, Ivan and Johnstone, Nicholas, (2020) Innovation and Entrepreneurship in the Energy Sector NBER Working Paper No. w27145,
 13. Schmitz, H. (2017). Who drives climate-relevant policies in the rising powers? New Political Economy, 22(5):521–540
 14. World Economic Forum (2013)  The Green Investment Report: The ways and means to unlock private finance for green growth.
 15. Wu MR, Zhao M and Wu ZD. (2018) The coordination and dynamic relationship of the industrial energy consumption, economic growth and CO2 emission—analysis of time series data of China from 1990 to 2016. Environmental Processes, 5: 789–806.