აუთსორსინგი, როგორც ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის აქტორი

ავტორები: ჯემალ მამაიაშვილი

საკვანძო სიტყვები: აუთსორსინგი; საინფორმაციო ტექნოლოგია; მენეჯმენტი; გარიგება.

J.E.L. Classification: M10, G3

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.26.06

ციტირებისათვის: მამაიაშვილი ჯ. (2023) აუთსორსინგი, როგორც ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის აქტორი (ინგლისურ ენაზე). ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 2(26), გვ. 63-68. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.26.06

ანოტაცია.

ყველა სხვა რესურსთან ერთად, ადამიანური რესურსები ყველაზე აქტუალურია კომპანიების ოპერაციების ეფექტურობის გაზრდისთვის. ამჟამად, ადამიანური რესურსების როლისა და მნიშვნელობისადმი დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. გლობალურ კატეგორიებში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და აზროვნების გამოყენების საკითხის გააქტიურებასთან ერთად განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმ პერსონალთან ურთიერთობაზე, რომელსაც შეუძლია კომპანიის ლიდერებისთვის სიახლეების შეთავაზება. რეალურად, ისინი წარმოადგენენ წარმოების ინტელექტუალური კაპიტალის მთავარ ბირთვს.

სტატიის მიზანია გაანალიზოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი და ადგილი ადამიანური რესურსების მართვაში (მათ შორის სტრატეგიაში). კვლევის საგანია აუთსორსინგი პერსონალის მართვაში. როდის მიმართავს კომპანია აუთსორსინგს - ეს არის ის მთავარი საკითხი, რომლის გარშემოც მრავალი დისკუსია და სამეცნიერო დავა იმართებოდა და მიმდინარეობს დღეს სამეცნიერო სივრცეში. საქართველოში ადამიანური რესურსების აუთსორსინგის კვლევა ჯერ კიდევ მწირია. ეს სტატია არის ამ ხარვეზის შევსების მოკრძალებული მცდელობა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ადამიანური რესურსების მართვის როგორც ზოგადი, ასევე შემთხვევის სპეციფიკური ფაქტორები, რომლებიც ამჟამად აქტუალურია საქართველოსთვის.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. Adler, P. S. (2003). Making the HRM Outsourcing Decision. MIT Sloan Management Review, 45, 53- 60.
 2. Becker, B. E., & Huselid, M. A. (2006). Strategic Human Resources Management: Where Do We Go from Here? Journal of Management, 32(b), 898-925.
 3. Boxall, P. (1996) The strategic HRM debate and the resource-based view of the firm. Human Resource Management Journal, 6: 59-75.
 4. Boxall, P. (1998). Achieving competitive advantage through human resource strategy: Towards a theory of industry dynamics. Human Resource Management Review, 8(3), 265.
 5. Brewster, Sparrow & Harris, 2005. Towards a new model of globalizing HRM. . Available at:https://www.researchgate.net/publication/228666466_Towards_a_new_model_of_globalizing_HRM.
 6. Cooke, F. L., Shen, J., & McBribe, A. (2005). Outsourcing HR as a Competitive Strategy? A Literature Review and an Assessment of Implications. Human Resource Management, 44(4), 413-432.
 7. Collins, C. J., & Clark, K. D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: The role of human resource practices in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46(6), 740-751.
 8. Cole, G.A. (2002) Personnel and Human Resource Management. 5th Edition. Continuum Publisher, London.
 9. Elmuti, D. (2003). The Perceived Impact of Outsourcing on Organizational Performance. MidAmerican Journal of Business. 18(2), 33-41.
 10. Ferner, A. (1997). Country of Origin Effects and HRM in Multinational Companies. Human Resource Management Journal, 7(1), 19-36.
 11. Gilley, M., & Rasheed, A. (2000). Making More by Doing Less: an Analysis of Outsourcing and Its Effect on Firm Performance. Journal of Management, 26(4),763-790.
 12. Greer, C. R., Youngblood, S. A., & Gray, D. A. (1999). Human Resource Management Outsourcing: The Make or Buy Decision’. Academy of Management Executive. 13, 85-96.
 13. Harkins, P. J., Brown, S. M. & Sullivan, R. (1995). Shining New Light on a Growing Trend. HR Magazine, pp.75-79.
 14. Human Resources Management and Training (2013) Compilation of Good Practices in Statistical Offices, UN. Available at: https://unece.org/DAM/stats/publications/HRMT_w_cover_resized.pdf
 15. Inegbenebor, A.U and Agbadudu, A.B. (1995) Introduction to Business: A Functional Approach. Uri Publishing Ltd., 27 Sokponba Road, Benin City, Nigeria.
 16. James Mes Nwoye Obi (2015). EFFECTIVE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES AS THE KEY TO ORGANIZATIONAL PERFORMANCE. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/154229997.pdf
 17. Maghradze M. (2017). Information management. Help guide. Tbilisi. Universali
 18. Outsourcing as an opportunity for financial support of modern business (2021). Available at: google.com/search?q=აუთსორსინგის+მენეჯერი&oq=აუთსორსინგი&aqs=chrome.69i57j35i19i39j0i30l3j0i5i30l5.23737j0j7&sourceid=chrome (In Georgian)
 19. Priem, R. & Butler, J. (2001) Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic management research? Academy of Management Review, 26: 22-41.
 20. Wright, P. M., & McMahan, G. C. (1992).  Theoretical perspectives for strategic human resource management. Journal of Management, 18(2), 295–320.  Available at: https://doi.org/10.1177/014920639201800205.